อัตราค่ารักษาทันตกรรม Dental Pricing

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*

ปรึกษาเพื่อการจัดฟัน / ปรึกษาสุขภาพช่องปาก, การรักษา ฟรี Free Consultation

X-ray ฟัน

ถอนฟัน | ผ่าฟันคุด (ราคาต่อซี่) *ต้อง X-ray ก่อนทุกกรณี*

ตัดเหงือก (ราคาต่อตำแหน่ง)

อุดฟัน | Fillings

ฟันปลอม | Denture

ฟอกสีฟัน | Teeth Whitening

วีเนียร์ | Veneers

รากฟันเทียม | Dental Implant

รักษาราก | Root canal treatment

การรักษารากฟัน เป็นการรักษาต่อเนื้อง ที่มีขึ้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลา 1-3 ครั้ง

วัสดุอุดฟันชั่วคราวที่ใช้ในการรักษารากมีอายุไม่เกิน 2 เดือน

หากคนไข้ไม่มาตามนัดเกิน 2 เดือนแล้ววัสดุหลุดหรือหายไป จำเป็นต้องเริ่มการรักษาใหม่ และเริ่มค่าใช้จ่ายใหม่ทั้งหมด

จัดฟัน | Orthodontics

*หลังจากถ่ายรูป พิมพ์ฟัน เอกซเรย์ฟัน คนไข้ต้องทำการเตรียมช่องปากเพื่อการจัดฟันให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน (กรณีปกติ)

เนื่องจากแบบพิมพ์ฟันและฟิล์มเอกซเรย์จะหมดอายุการใช้งาน หากเลยกำหนดเวลาหรือไม่สามารถติดต่อได้เกิน 4 เดือน

จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูป พิมพ์ฟัน และเอกซเรย์ใหม่อีกครั้ง

รีเทนเนอร์ | Retainer

(รีเทนเนอร์แบบลวดและแบบใส ชิ้นเดียว บนหรือล่าง ชิ้นละ 2,000.- / รีเทนเนอร์ใส่ทานข้าวไม่สามารถสั่งแยกชิ้นได้)

การรักษาอื่น ๆ | Other treatments