อัตราค่ารักษาทันตกรรม Dental Pricing

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*

ปรึกษาเพื่อการจัดฟัน / ปรึกษาสุขภาพช่องปาก, การรักษา ฟรี Free Consultation

X-ray ฟัน

 • X-ray PA ฟิล์มเล็ก 300.-

 • X-ray BW เช็คฟันผุมาตรฐาน 4 ฟิล์ม 1,000.-

 • X-ray PANORAMIC 1,000.-

 • X-ray CEPHALMETRIC 1,000.-

 • X-ray CT-scan X-Ray 3D 3,500.-

ถอนฟัน | ผ่าฟันคุด (ราคาต่อซี่) *ต้อง X-ray ก่อนทุกกรณี*

 • ถอนฟันแบบปกติ Tooth Extraction 500-2,000.-

 • ถอนฟันแบบกรอแบ่งฟัน/แคะรากฟัน Advance Extraction 1,000-2,500.-

 • ถอนฟันกรามใหญ่ First Molar 1,000-2,000.-

 • ถอนฟันกรามใหญ่หลังสุด/ฟันคุด Second, Third Molar 1,000-2,500.-

 • ผ่าฟันคุด Wisdom Tooth 1,000-6,000.-

 • ผ่าฟันฝัง Wisdom Tooth (can't see) 8,000-10,000.-

ตัดเหงือก (ราคาต่อตำแหน่ง)

 • ตัดเหงือกด้วยไฟฟ้า ไม่กรอกระดูก 1,500.-

 • ตัดเหงือกด้วยไฟฟ้า กรอกระดูก 2,500.-

 • ตัดติ่งเหงือกด้วยไฟฟ้า 3,000.-

 • ตัดแต่งปุ่มกระดูกรอบนอก Exosotosis 1,000.-

 • ตัดแต่งปุ่มกระดูกรอบนอก Torus 8,000-12,000.-

อุดฟัน | Fillings

 • อุดฟัน Composite, GI Dental fillings ซี่ละ 500-2,000.- (ด้านถัดไปด้านละ 300.-)

 • อุดฟันหน้า Central incisor filling ซี่ละ 1,000-2,000.- (ด้านถัดไปด้านละ 300.-)

 • ตัดเหงือกเพื่ออุดฟัน Electrosurgery ตำแหน่งละ 1,000-2,500.- (ด้านถัดไปด้านละ 300.-)

 • อุดฟันปิดช่องฟันหน้า Central incisor gap ตำแหน่งละ 1,000-3,000.- (ด้านถัดไปด้านละ 300.-)

 • อุดฟันปิดช่องฟันหน้า น้อยกว่า 1 mm Central incisor gap ตำแหน่งละ 1,000.- (ด้านถัดไปด้านละ 300.-)

 • อุดฟันปิดช่องฟันหน้า 1-2 mm Central incisor gap ตำแหน่งละ 1,500.- (ด้านถัดไปด้านละ 300.-)

 • อุดฟันปิดช่องฟันหน้า มากกว่า 2 mm Central incisor gap ตำแหน่งละ 2,000.- (ด้านถัดไปด้านละ 300.-)

 • อุดฟันชั่วคราว Temporary Fillings ตำแหน่งละ 300-500.- (ด้านถัดไปด้านละ 300.-)

ฟันปลอม | Denture

 • ฟันปลอมครอบฟันเหล็กล้วน/พอกสี Porcelain Denture ซี่ละ 12,000-14,000.-

 • ฟันปลอมเหล็กชนิดพิเศษ Paladium Denture ซี่ละ 14,000-16,000.-

 • ครอบฟัน Ceramic แบบแข็งแรงพิเศษ Dental crown ซี่ละ 16,000-18,000.-

 • ครอบฟัน Zircon / Mono / Multi Dental crown ซี่ละ 18,000-20,000.-

 • ปักเดือยสร้างแกน Fiber reinforced ซี่ละ 3,500.-

 • สะพานฟัน Dental bridge ซี่ละ ราคาตามครอบฟัน

 • ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก TP Denture เริ่มต้นชิ้นละ 1,500.-

   • ซี่แรกรวมฐาน ชิ้นละ 1,500.-

   • ซี่ถัดไป 500.-

   • จำนวนตะขอ เพิ่ม 300.-

 • ฟันปลอมถอดได้ฐานยาง Valplast Denture ชิ้นละ 4,500.-

   • ซี่ถัดไป 500.-

 • ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ Denture เริ่มต้น 9,500.-

   • ซี่ถัดไป 500.-

   • ทำตะขอสีเหมือนฟัน 1,000.-

 • ฟันปลอมทั้งปาก CD Denture 12,000-16,000.-

   • ซ่อมฟันปลอม 500-1,500.-

   • เติมฟันปลอม (ใช้ฐานชิ้นเดิม) 1,000-1,500.-

ฟอกสีฟัน | Teeth Whitening

 • ฟอกสีฟัน Teeth whitening Pola Office Plus ครั้งละ 4,500.-

 • ฟอกสีฟัน Teeth whitening ZOOM! Philips ครั้งละ 8,500.-

 • ฟอกสีฟันที่บ้านแบบ Opalesence น้ำยา 3 หลอด 1 ชุด 4,000.-

 • ฟอกสีฟันจากด้านใน 2,000.-

วีเนียร์ | Veneers

 • Veneers แปะฟันขาว ตำแหน่งละ 2,500-16,000.-

 • Veneers Direct Composite ซี่ละ 3,000.-

 • Veneers Ceramic Veneers ซี่ละ 12,000-16,000.-

รากฟันเทียม | Dental Implant

 • รากฟันเทียม Dental Implant Osstem เกาหลี Korea ซี่ละ 45,000.-

 • รากฟันเทียม Dental Implant Hiossen อเมริกา America ซี่ละ 55,000.-

 • รากฟันเทียม Dental Implant other brands ซี่ละ 75,000-100,000.-

 • เติมกระดูก Bone graft ใน visit รากฟันเทียม ตำแหน่งละ 10,000-15,000.-

 • GBR ปิด Membreane เพื่อปลูกกระดูก ตำแหน่งละ 10,000-15,000.-

 • Surgical stent ตำแหน่งละ 2,500.-

รักษาราก | Root canal treatment

 • รักษาราก ฟันหน้า-ฟันเขี้ยว Root canal treatment Central incisor ซี่ละ 3,000-6,000.-

 • รักษาราก ฟันกรามน้อย Molar ซี่ละ 6,000-8,000.-

 • รักษาราก ฟันกรามใหญ่ First Molar ซี่ละ 7,000-12,000.-

 • สร้างเนื้อฟันเพื่อรักษาราก ครั้งละ 1,000-2,000.-

 • รักษารากฉุกเฉิน ใส่ยาเพื่อให้หายปวด ซี่ละ 1,000-1,500.-

 • รักษารากใหม่ (รื้อวัสดุเก่าทิ้ง) ซี่ละ เพิ่ม 1,000-1,500.-

วัสดุอุดฟันชั่วคราวที่ใช้ในการรักษารากมีอายุไม่เกิน 2 เดือน หากคนไข้ไม่มาตามนัดเกิน 2 เดือนแล้ววัสดุหลุดหรือหายไป จำเป็นต้องเริ่มการรักษาใหม่ และเริ่มค่าใช้จ่ายใหม่ทั้งหมด

 • เกลารากฟันเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งละ 250-500.-

 • เกลารากฟันหลายตำแหน่ง Quarter 1,500.-

จัดฟัน | Orthodontics

 • จัดฟันรอบสอง (เรียงเรียบ) 6 เดือน Orthodontics (2nd) 25,000.-

 • จัดฟันลวดเหล็กปกติ Orthodontics (1st) 30,000-55,000.-

 • จัดฟัน Damon-Q Orthodontics 80,000-120,000.- (Damon Clear +10,000.-)

 • จัดฟัน Empower Orthodontics 60,000-65,000.-

 • จัดฟันใส Giko ญี่ปุ่น Orthodontics 60,000-80,000.-

 • จัดฟันใส Invisalign อเมริกา Orthodontics 59,000-150,000.-

 • ถ่ายรูป/พิมพ์ปาก/X-ray ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม 2,000.-

 • พิมพ์ฟันเพื่อจัดฟันบน-ล่าง 1,000.-

 • ถ่ายรูปในและนอกช่องปาก เพื่อการจัดฟัน 500.-

 • เปลี่ยนยางจัดฟัน ฝั่งละ 500.-

 • ติดแบร็คเกตหลุด ซี่ละ 500.-

 • กรอลวดลบคม (จัดฟันจากที่อื่น) ตำแหน่งละ 250.-

 • ถอดเครื่องมือจัดฟัน (จัดฟันจากที่อื่น) ฝั่งละ 1,000.-

*หลังจากถ่ายรูป พิมพ์ฟัน เอกซเรย์ฟัน คนไข้ต้องทำการเตรียมช่องปากเพื่อการจัดฟันให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน (กรณีปกติ)

เนื่องจากแบบพิมพ์ฟันและฟิล์มเอกซเรย์จะหมดอายุการใช้งาน หากเลยกำหนดเวลาหรือไม่สามารถติดต่อได้เกิน 4 เดือน

จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูป พิมพ์ฟัน และเอกซเรย์ใหม่อีกครั้ง

รีเทนเนอร์ | Retainer

(รีเทนเนอร์แบบลวดและแบบใส ชิ้นเดียว บนหรือล่าง ชิ้นละ 2,000.- / รีเทนเนอร์ใส่ทานข้าวไม่สามารถสั่งแยกชิ้นได้)

 • รีเทนเนอร์ แบบลวดเลือกสีได้ Retainers คู่ละ 4,000.-

 • รีเทนเนอร์ แบบใส Clear retainers คู่ละ 4,000.-

 • รีเทนเนอร์ แบบใส่ทานข้าวได้ Metal retainers คู่ละ 16,000.-

 • ฟันขาว GIKO ญี่ปุ่น 10,000.-

 • กันนอนกรน GIKO ญี่ปุ่น 10,000.-

 • Occlusal splint เฝือกสบฟัน ช่วยเรื่องการนอนกัดฟัน Sleep splint ชิ้นละ 10,000.-

การรักษาอื่น ๆ | Other treatments

 • ทาสารกันเสียวฟัน Desensitizing ตำแหน่งละ 100.-

 • ขูดหินปูนด้วยเครื่องและขัดฟันด้วยฟลูออไรด์ Scaling FM 500-2,000.-

 • ขัดฟันด้วยฟลูออไรด์ Scrub teeth ฝั่งละ 300.-

 • ฟลูออไรด์วานิช 3M, Fluoride Vanish FM 500.-

 • Airflow FM 500.-

 • เคลือบหลุมร่องฟัน Sealant ซี่ละ 250-500.-

 • เคลือบฟลูออไรด์เจล Fluoride gel ทั้งปาก 250-500.-

 • ตัดไหม (รักษาจากที่อื่น) ตำแหน่งละ 100.-

 • Surgical stent (เพื่อปิดแผล) ชิ้นละ 2,500.-