นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

15 พฤษภาคม 2562

1.บทนำนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นำมาใช้กับ www.siamnon.com (“เว็บไซต์”) และข้อมูลส่วนตัวที่ บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน ท่านจะยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์หรือป้อนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านลงในเว็บไซต์นี้

บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างมาก บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท

ในระหว่างที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของท่าน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเปิดเผยแก่บุคลากรของบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ท่านมีความจำเป็นต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการภายในเว็บไซต์ เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการนำไปใช้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นครั้งคราว ในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ ถือเป็นการรับทราบและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์และเรียกดูได้โดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตามท่านจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้หรือสมัครสมาชิก หากท่านต้องการใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางหน้าติดต่อเราที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

 

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน
2.1 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อของท่าน เพศ วันเกิด 
2.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ 
2.3 ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
2.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท 
2.5 ข้อมูลเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบเว็บไซต์
2.6 ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
2.7 ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน สินค้า และบริการอื่น ๆ และ
2.8 ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทและ บุคคลภายนอกของบริษัท และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

ในระหว่างการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทางบริษัทได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้

- เมื่อท่านสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์
- เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
- เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- เมื่อท่านได้เข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม

ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างถูกต้อง บริษัทมีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลและส่งมาให้กับบริษัทได้ตลอดเวลา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภายนอกแก่ทางบริษัท ซึ่งไม่ใช่ตัวท่านเอง ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้นแล้ว เพื่อให้บริษัทได้จัดเก็บข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผย โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3.วัตถุประสงค์การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้จากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านเว็บไซต์
 • การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านเว็บไซต์
 • การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
 • เพื่ออัพเดทการส่งมอบสินค้าแก่ท่าน
 • เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์
 • เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์
 • เพื่อปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาและการให้บริการของเว็บไซต์
 • เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้
 • เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัท
 • ทางบริษัทอาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ว่ามานี้

ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทได้ตลอดเวลา ในกรณียกเว้น ทางบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใด ๆ


4. ยกเลิก หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ท่านสามารถแจ้งยกเลิกหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ ที่ใช้ในวัตถุประสงค์การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา แต่ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ได้ทำการลบไปแล้วกลับคืนมาได้อีก และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกหรือลบข้อมูลได้ที่หน้าติดต่อเรา
ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะใช้บริการหรือสินค้าภายในเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิกใหม่ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์


5. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทได้เก็บไว้หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดในหน้าติดต่อเรา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ บริษัทอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้บันทึกไว้ หากเป็นกรณีเช่นนั้นทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน
บริษัทจะตอบกลับตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากทางบริษัทไม่ตอบกลับคำขอของคุณภายในสามสิบวัน (30 วัน) นับตั้งแต่วันที่ท่านส่งคำขอ บริษัทจะเเจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หากทางบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ หรือทำการแก้ไขตามคำขอของท่านได้ บริษัทจะแจ้งท่านให้ทราบถึงสาเหตุของกระทำการดังกล่าว (เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบริษัท)


6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
บริษัทมีมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังนี้
- จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคลากรของบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ
- ยกเลิก หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านร้องขอ
- ประสานงานกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ (itopplus) เพื่อหามาตรการป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- หากท่านเชื่อว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดยเว็บไซต์ siamnon.com กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดในหน้าติดต่อเรา

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ไม่มีมาตรการหรือวิธีการใดที่จะป้องกันหรือปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่บริษัทจะพยายามปกป้องและป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างสุดความสามารถ
รหัสผ่านของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชีสมาชิก ได้โปรดอย่าบอกข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้แก่บุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากบริษัททราบว่าท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
หากท่านลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นใดที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่าน กรุณาลงชื่อออกทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดดังกล่าวนี้ได้


7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้
บริษัทจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนนี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป


8. เด็กผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
บริษัทจะไม่ขายสินค้าหรือบริการให้แก่เด็กที่อายุต่ำว่า 18 ปี หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านควรมีผู้ปกครองพิจารณาการซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเว็บไซต์ทุกครั้ง


9. การเก็บข้อมูลของระบบ
บริษัทหรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจอาจใช้คุกกี้หรือระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบราวเซอร์ของท่านจะส่งข้อมูลไม่ว่าเวลาใดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย
- ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
- ประเภทของเบราว์เซอร์
- หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัท
- เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่น ๆ
ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่บริษัทได้ให้บริการ
คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้บริษัทปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็วและสะดวกต่อท่านมากขึ้น
ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน


10. สิทธิของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่มีกฎหมาย กฎระเบียบรัฐบาลภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือต่อผู้มีอำนาจ หรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์ หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใดไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือได้รับคำสั่งมา เพื่อให้ความร่วมมือตามคำสั่งการสืบสวน และหรือ ตามที่ร้องขอจากบุคคลเหล่านั้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลงยินยอมจะไม่กระทำการใด ๆ และหรือ สละสิทธิ์ของท่านที่จะกระทำการใดต่อบริษัท สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามสถานการณ์เช่นว่านี้


11. หน้าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเช่น แบรนด์สินค้า หรือรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้นเพื่อดูว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากท่านอย่างไร

Powered by MakeWebEasy.com